ÚvodAktuality  |  Výbor  |  Registrace  |  Ke stažení  |  Odkazy  |  Kontakt  | 

Výkladový slovník aerosolových termínů

Slovník vznikl jako volný překlad Přílohy A knihy Aerosol Measurement: Principles, Techniques and Applications autorů Baron P. A., Willeke K., 2.vydání, John Wiley & Sons, New York 2001)

Na překladu a korekturách pracovali: Pavla Dohányosová, Lena Kubincová, Jiří Smolík, Jaroslav Schwarz, Vladimír Ždímal

Webovou verzi slovníku připravil: Miroslav Fridrich

© Česká aerosolová společnost, 2007

Termín

Výklad

Ablation / Ablace

Proces, kterým je materiál odstraněn z povrchu objektu odpařením, odlomením, nebo jiným erozním procesem.

   

Absorption / Absorpce

Proces, při kterém molekuly jedné fáze pronikají do objemu druhé fáze.

   

Accumulation mode / Akumulační mód

Oblast distribuce velikostí atmosférických částic, vytvořených hlavně koagulací menších částic, obvykle se jedná o částice ve velikostním rozmezí 100 – 500 nm.

   

Accuracy / Přesnost

Určení přesnosti měření.

   

Actinomycetes / Aktinomycety

Skupina bakterií s morfologií podobající se plísním (houbám).

   

Active sampling / Aktivní odběr vzorků

Odběr vzorků, při kterém je aerosol prosáván nebo protlačován zařízením na záchyt nebo detekci částic; opak pasivního odběru.

   

Activity / Aktivita

Měřitelná vlastnost souboru částic, např. počet, povrch, hmotnost, zvláště radioaktivita.

   

Activity coefficient / Aktivitní koeficient

Míra odchylky od ideálního chování roztoku.

   

Activity concentration / Koncentrace aktivity

Množství radioaktivního materiálu v jednotce objemu vzduchu.

   

Activity median diameter / Medián velikosti částic vážený aktivitou

Seřadíme-li částice v souboru podle aktivity, je to velikost částice, která rozděluje celý soubor na dvě části o stejné aktivitě (viz také medián velikosti).

   

A/D convertor / A/D převodník

Elektronické zařízení, které převádí analogový signál na signál digitální.

   

Adhesion / Adheze (Přilnavost)

Schopnost aerosolových částic ulpívat na površích.

   

Adsorption / Adsorpce

Záchyt molekul plynu na pevném nebo kapalném povrchu

   

Adsorption isotherm / Adsorpční izoterma

Závislost množství plynu adsorbovaného na povrchu na tlaku plynu při konstantní teplotě.

   

Aerodynamic (equivalent) diameter / Aerodynamický (ekvivalentní) průměr

Průměr koule o hustotě 1000 kg/m3, která má stejnou rychlost usazování jako příslušná částice.

   

Aerodynamic particle sizer (APS)/ Aerodynamický spektrometr částic

Zařízení, které používá akcelerační systém k rozlišení částic podle aerodynamického průměru a laserový měřič rychlosti k detekci částic.

   

Aerosol / Aerosol

Směs kapalných a tuhých částic suspendovaných v plynném prostředí tak dlouho, aby bylo možné jejich pozorování a měření. Velikost aerosolových částic se obecně pohybuje v rozmezí 0,001 až 100 μm.

   

Aethalometer / Etalometr

Přístroj používaný k měření optické absorpce odebraného vzorku aerosolových částic.

   

Agglomerate / Aglomerát

Skupina částic, které drží pohromadě van der Waalsovými silami nebo povrchovým napětím.

   

Aggregate / Agregát

Heterogenní částice, jejíž složky nejsou od sebe snadno oddělitelné.

   

Air monitoring / Monitorování vzduchu

Soustavný odběr a analýza vzorků vzduchu ke stanovení přítomných znečišťujících látek.

   

Air pollution / Znečištění ovzduší

Přítomnost znečišťujících látek ve vzduchu v koncentracích škodlivých zdraví.

   

Air quality standards / Normy kvality ovzduší

Koncentrační limity znečišťujících látek, při jejichž překročení mohou tyto látky uškodit lidem, zvířatům, rostlinám nebo materiálům.

   

Airy disk / Airyho disk

Centrální část difrakčního obrazce kruhového otvoru ve vzdálené oblasti. (pozn. pojmenovánono po Siru G.B.Airym)

   

Aitken mode / Aitkenův mód –

Rozsah velikostí atmosférických částic od asi 30 do 100 nm, produkovaných lokálním zdrojem.

   

Aitken nuclei / Aitkenova jádra

Atmosférické částice o velikosti přibližně v rozmezí 0,01 až 0.1 μm.

   

Algae / Řasy

Mikroskopické rostliny.

   

Aliasing / aliasing

Pozorování (v realitě neexistujícího) nízkofrekvenčního signálu kvůli příliš nízké vzorkovací frekvenci; viz Nyquistova frekvence.

   

Alveolar region / Alveolární oblast

Část dýchacího ústrojí, v němž dochází k výměně plynu; alveoly jsou malé sklípky v zakončení terminálních průdušinek.

   

Ambient air / Okolní vzduch

Vzduch prostředí.

   

Anisoaxial sampling / Anizoaxiální odběr vzorků

Odběr vzorku, při kterém osa odběrové hlavy není rovnoběžná s původním směrem proudění.

   

Area sample / Reprezentativní vzorek

Vzorek odebraný na místě, o kterém se předpokládá, že reprezentuje zkoumanou oblast.

   

Aspiration efficiency / Aspirační účinnost (Účinnost nádechu, nasátí)

Podíl částic nasátých do odběrové hlavy z okolního vzduchu.

   

Atomizer / Atomizér

Zařízení používané k tvorbě malých kapek mechanickým rozrušením objemu kapaliny.

   

Autocorrelation / Autokorelace

Vztah naměřených hodnot k hodnotám naměřeným dříve.

   

Bacteria / bakterie

Jednobuněčné mikroorganismy; některé druhy produkují endospory.

   

Beta gauge / Tloušťkoměr beta

Metoda měření hmotnosti, která je založená na útlumu intenzity beta záření při průchodu vzorkem.

   

Beta particle / Částice beta

Energetický elektron emitovaný při některých procesech nukleárního rozpadu.

   

BET method / Brunauerova- Emmettova-Tellerova metoda

Metoda BET; postup, který používá adsorpční izotermy materiálu k měření jeho povrchu.

   

Bias / Systematická chyba

Konzistentní rozdíl mezi naměřenou a skutečnou (akceptovanou) hodnotou.

   

Bimodal size distribution / Bimodální rozdělení velikosti

Rozdělení velikosti částic se dvěma oddělenými maximy.

   

Bioaerosol / Bioaerosol

Aerosol biologického původu (např. životaschopné nebo mrtvé buňky, spory nebo pylová zrna, fragmenty, produkty nebo zbytky organismů).

   

Bipolar ion field / Bipolární iontové pole

Oblast, v níž existují kladné i záporné ionty.

   

Boltzmann charge distribution / Boltzmannovo rozdělení náboje

Rovnovážné rozdělení zbytkového (reziduálního) nebo minimálního náboje na částicích po jejich vystavení vlivu bipolárního iontového pole.

   

Boundary layer / Mezní vrstva

Oblast u povrchu, kde je proudění výrazně ovlivněno třecí silou, která způsobí snížení rychlosti proudění v poměru k volnému proudu (toku).

   

Breathing zone sample / Vzorek dýchací zóny

Vzorek odebraný co nejblíže bodu, v němž subjekt vdechuje vzduch, obvykle do 30 cm od nosu či úst; reprezentuje inhalovaný vzduch.

   

Brownian motion / Brownův pohyb

Nahodilý pohyb molekul (částic), způsobený srážkami s molekulami plynu (tekutiny).

   

Brownian diffusion / Brownova difúze –

Jev, vedoucí k vyrovnávání koncentrací v systému, vyvolaný Brownovým pohybem.

   

Bubble meter / Bublinový průtokoměr

Trubice se stanoveným objemem, do níž se vpouštějí bubliny k měření průtokové rychlosti.

   

Bulk analysis / Celková analýza

Analýza vzorku jako celku; na rozdíl od analýzy jednotlivých částic.

   

Capillary pore filter / Filtr s kapilárními póry

Filtr tvořený pevnou membránou, ve které je mnoho mikroskopických válcových otvorů stejné velikosti.

   

Carcinogen / Karcinogen

Činitel, který způsobuje rakovinu.

   

Cascade impactor / Kaskádní impaktor

Několikastupňové separační zařízení pro třídění aerosolových částic podle jejich aerodynamického průměru. Částice jsou v každém stupni urychleny v trysce a následně od určité velikosti deponovány na k ní kolmé podložce.

   

Centrifuge / Odstředivka

Zařízení, v němž se částice odstraňují odstředivými silami z aerosolu proudícího po spirálové dráze; zařízení mívá vysoké rozlišení.

   

Closed-face sampler / Zařízení na odběr vzorků s uzavřenou čelní plochou

Zařízení na odběr vzorků s filtrační kazetou se vstupem, jehož průřez je menší než průřez filtru.

   

Colony-forming units / Jednotky tvořící kolonie

Počet jednotek tvořících kolonie (např. bakterií, plísní) v jednotkovém objemu vzduchu.

   

Cloud / Oblak

Aerosol, jehož hustota je alespoň o 1% větší než hustota vzduchu (plynu); aerosol s viditelným rozhraním.

   

Coagulation / Koagulace

Proces, při kterém se aerosolové částice vzájemnými srážkami spojují ve větší; střední velikost částic při tomto procesu roste, celková hmota částic zůstává stejná.

   

Coarse particle mode

největší mód v rozdělení velikostí částic atmosférického aerosolu (> 2 μm); je tvořen zejména částicemi vzniklými mechanicky.

   

Coincidence / Koincidence

Proces, při kterém do snímací části optického čítače částic vstoupí dvě částice tak těsně po sobě, že jsou započítány jako jedna.

   

Comminution / Rozmělňování

Rozdrcení částic mechanicky, rozetření na prášek.

   

Condensation / Kondenzace

Proces, při kterém na povrch částice dopadá za jednotku času více molekul páry, než jej opouští; tento proces vede k růstu částice.

   

Condensation nuclei counter (CNC)/ Čítač kondenzačních jader

Zařízení, které měří početní koncentraci submikrometrových částic, které mohou sloužit jako kondenzační jádra dešťových kapek. V tomto zařízení jen některé aerosolové částice narostou kondenzací vodní páry na rozměr, při kterém již mohou být detekovány optickým čítačem.

   

Condensation particle counter (CPC)/ Kondenzační čítač částic

Zařízení, které měří početní koncentraci aerosolových částic submikronové velikosti. V tomto zařízení téměř všechny aerosolové částice narostou kondenzací na rozměr, při kterém již mohou být detekovány optickým čítačem.

   

Confidence limits / Interval spolehlivosti

Hodnoty vymezující (definující) rozpětí statistického vzorku.

   

Continuum flow / Tok v režimu kontinua

Proudění řízené makroskopickými vlastnostmi plynu nebo kapaliny, např. viskozitou a hustotou.

   

Corona / Koróna

Oblast intenzivní ionizace, často obklopující elektrodu při vysokém napětí.

   

Coulter counter / Coulterův čítač

Přístroj, který měří objem jednotlivých částic v kapalině tím, že měří změnu měrného odporu kapaliny při průtoku otvorem; tato změna odporu je způsobena přítomností částice.

   

Cowl / Kryt

Válcová trubice používaná před filtrační kazetou, aby se zabránilo přímému nárazu nebo znečištění (kontaminaci) vzorků; používá se hlavně pro odběr vzorků azbestového vlákna.

   

Critical orifice / Kritický otvor (kritická clona)–

Používá se k udržování konstantního objemového průtoku; vzduch proudí otvorem, je-li podtlak za otvorem dostatečný, rychlost vzduchu otvorem je konstantní a rovna rychlosti zvuku.

   

Cunningham slip correction factor / Cunninghamův korekční faktor (na skluz)

Faktor, který umožňuje korigovat rovnice pro výpočet aerodynamického odporu platící pro spojité prostředí (kontinuum), tak aby bylo možné je použít i pro klouzání plynu podél povrchu.

   

Cut-off particle diameter / Mezní průměr částic

Velikost částice, která má stejnou pravděpodobnost (50%), že separačním stupněm projde, jako že se na něm zachytí; někdy se nazývá d50.

   

Cyclone / Cyklón

Zařízení, v němž se částice oddělují od proudu nosného plynu odstředivými silami při pohybu po spirálové dráze v dolů se uzavírajícím kuželu.

   

Deposition / Depozice

Ukládání částic na površích (stěnách, podlaze, stropě, v trubkách, apod.)

   

Dichotomous impactor / Dichotomní impaktor

Virtuální impaktor se dvěma vystupujícími aerosolovými proudy.

   

Differential mobility analyzer (DMA) / Diferenciální třídič pohyblivosti částic

Zařízení, které propouští pouze částice v úzkém rozmezí elektrické mobility (pohyblivosti) (součást Electrical aerosol classifier).

   

Diffraction / Ohyb (Difrakce)

Změna směru a amplitudy radiace po průchodu otvorem nebo v blízkosti předmětu.

   

Diffusion / Difúze

Výsledný pohyb částic z oblasti vyšší do oblasti nižší koncentrace částic.

   

Diffusion battery / Difúzní baterie

Aerosolový spektrometr používaný pro částice ve velikostním rozmezí 1-200 nm; velikost se měří difúzní ztrátou částic v systému kanálků (např. trubic, filtrů, sítěk).

   

Diffusion charging / Difúzní nabíjení

Proces, při kterém aerosolové částice získávají náboj srážkami s ionty při Brownově pohybu.

   

Diffusion denuder / Difúzní denudér

Zařízení, které propouští částice (o nízké difuzivitě) a odstraňuje plyny (s vysokou difuzivitou).

   

Diffusion (equivalent) diameter / Difúzní (ekvivalentní) průměr

Průměr koule jednotkové hustoty, která difunduje stejně rychle jako daná částice.

   

Diffusiophoresis / Difuzoforéza

Pohyb částice vlivem koncentračního spádu (gradientu) některé složky plynné směsi.

   

Diffusivity (Diffusion coefficient) / Difuzivita (Difúzní koeficient)

Míra, v jaké jsou částice (plyny, kapaliny) schopny transportu difúzí.

   

Dilution ratio / Zřeďovací poměr

Faktor, kterým se násobí koncentrace, měřená v naředěném proudu, aby se získala koncentrace původního (neředěného) proudu.

   

Dilution system / Zřeďovací(Ředící) systém

Systém, v němž se aerosol mísí se zřeďovacím (s ředícím) plynem bez částic ve známém objemovém poměru, aby se snížila koncentrace aerosolových částic.

   

Disinfection / Dezinfekce

Zničení většiny mikroorganismů, ne však nutně všech spor.

   

Dispergation / Dispergace

Rozptýlení částic do tekutiny.

   

Dispersion / Disperze

Systém, který tvoří částice rozptýlené v tekutině.

   

Drag coefficient / Odporový součinitel (Součinitel odporu)

Koeficient, který uvádí odpor prostředí působící na částici do vztahu k dynamickému tlaku.

   

Drag force / Odpor prostředí (Síla odporu)

Odpor, který působí na částici při jejím pohybu vůči tekutině.

   

Dust / Prach

Pevné částice vytvořené erozí nebo jiným mechanickým rozrušením původního materiálu; obvykle se skládá z částic nepravidelného tvaru a větších než ~ 0,5 μm.

   

Dust generator / Generátor prachu

Zařízení používané k řízené dispergaci suchých pevných částic do vzduchu.

   

Dynamic shape factor / Dynamický tvarový faktor

Poměr síly odporu působící na danou částici k síle odporu působící na kouli stejného objemu, pohybující se vůči plynu stejnou rychlostí.

   

Eddy diffusion / Turbulentní difúze

Transport aerosolu způsobený turbulencí plynu, používá se podobný teoretický popis jako u difúze molekulární; viz Turbulent diffusion.

   

Effective density / Efektivní hustota

Hustota částice s póry, liší se od hustoty kompaktní částice. Určí se jako podíl hmotnosti částice a jejího celkového objemu, tedy včetně pórů.

   

Elastic light scattering / Elastický rozptyl světla

Proces, ve kterém nedochází k výměně energie mezi dopadajícími světelnými fotony a cílovými částicemi.

   

Electric aerosol analyzer (EAA) / Elektrický analyzátor aerosolů

Integrální spektrometr pro měření rozdělení velikosti aerosolových částic na základě jejich elektrické pohyblivosti. Částice, jejichž elektrická pohyblivost je větší než zvolená, jsou z měřeného proudu odstraněny. Měří se náboj částic, které prošly na výstupní filtr.

   

Electrical aerosol classifier (EC)/ Elektrický třídič (klasifikátor) aerosolů

Diferenciální spektrometr aerosolových částic podle jejich elektrické pohyblivosti. Vybírá ze vstupujícího proudu frakci částic ve velmi úzkém rozmezí elektrické pohyblivosti (viz Differential mobility analyzer).

   

Electrical mobility / Elektrická mobilita (pohyblivost)

Schopnost částice pohybovat se v externím elektrickém poli. Vlastnost částice, která určuje jak velké konečné rychlosti dosáhne aerosolová částice v elektrickém poli jednotkové síly.

   

Electrical mobility (equivalent) diameter / (Ekvivalentní) průměr elektrické pohyblivosti

Průměr kulové částice jednotkové hustoty, která se v elektrickém poli pohybuje stejnou rychlostí jako příslušná částice.

   

Electrodynamic balance / Elektrodynamická váha

Zařízení, které používá skládaných (superponovaných) polí střídavého a stejnosměrného proudu k udržení nabitých částic ve vznosu (levitaci).

   

Electrophoresis / Elektroforéza

Pohyb částic s elektrickou dvojvrstvou vlivem elektrického pole.

   

Electrostatic balance / Elektrostatická váha

Zařízení, které používá pole stejnosměrného proudu k udržení nabitých částic ve vznosu; např. Millikanův kondenzátor.

   

Electrostatic precipitator / Elektrostatický precipitátor (odlučovač)

Zařízení, v němž jsou aerosolové částice nabity unipolárním iontovým polem a deponovány na stěně působením vysokonapěťového elektrického pole

   

Elutriator / Elutriátor (usazovák)

Zařízení používané k oddělování (třídění) částic podle aerodynamického průměru tak, že se usazují z pohybujícího se proudu vzduchu.

   

Emission / Emise

Vypouštění látky nebo směsi látek do venkovní atmosféry.

   

Endotoxin / Endotoxin

Toxická složka /komponenta/ buněčné stěny gramnegativních bakterií.

   

Envelope (equivalent) diameter / (Ekvivalentní) průměr (obálky)

Průměr koule složené z částic původního materiálu včetně dutin (pórů), která má stejnou hmotnost jako původní částice nepravidelného tvaru.

   

Epiphaniometer / Epifaniometr

Přístroj, který měří povrch aerosolových částic pomocí na nich nadeponovaných dceřinných produktů rozpadu radonu, které jsou detekovány alfa-spektrometrem.

   

Equivalent diameter / Ekvivalentní průměr

Průměr koule, která má stejnou hodnotu specifické fyzikální vlastnosti jako příslušná částice.

   

Evaporation / Vypařování

Proces, při kterém více molekul páry z povrchu částice odchází, než na něj přichází, což vede ke zmenšování částice.

   

Extinction coefficient / Koeficient extinkce

Měřený parametr, který udává poměr množství světla rozptýleného a pohlceného částicí ku množství světla dopadajícího na částici.

   

Extrathoracic / Extratorakální oblast

Oblast dýchacího ústrojí nad hrtanem, do které patří nos a ústa.

   

Fabric filter / Textilní filtr

Filtr skládající se z tkané nebo plstěné textilie.

   

Feret´s diameter / Feretův průměr

Rozměr částice, určený z průmětu částice na vybranou (zvolenou) osu.

   

Fibrous filter / Vláknitý filtr

Filtr, tvořený rohoží z jednotlivých vláken.

   

Field charging / Nabíjení polem

Proces, při kterém aerosolové částice získávají náboj srážkami s ionty, pohybujícími se napříč elektrickým polem.

   

Filter / Filtr

Pórovitá (porézní) membrána nebo rohož z vláken používaná k zachycování aerosolových částic.

   

Fine particle / Jemná částice

Částice o velikosti menší než přibližně 2 μm. Mezi jemné částice patří částice z nukleačního a akumulačního módu. Termín se používá při popisu atmosférických aerosolů.

   

Flocculate / Flokulát

Skupina částic, které drží pohromadě velmi volně, často elektrostatickými silami; flokuláty se dají snadno rozštěpit působením smykových sil ve vzduchu.

   

Fluidized-bed generator / Generátor s fluidním ložem

Zařízení ke generování aerosolu tvořeného suchými částicemi; prachový materiál je dávkován do fluidního lože, kde jsou od sebe jednotlivé částice odděleny a pak jsou vyneseny proudem tlakového vzduchu.

   

Fly ash / Popílek

Částice popela unášené kouřovými plyny; vznikají spalováním fosilních paliv.

   

Fog / Mlha

Aerosol s kapalnými částicemi, typicky vzniklý kondenzací přesycených par.

   

Fractal dimension / Fraktální dimenze (rozměr)

Míra složitosti tvaru částice.

   

Free molecular flow (regime) / Tok v kinetickém režimu

Proudění řízené diskrétními nárazy plynných molekul.

   

Froude number / Froudovo číslo

Udává poměr setrvačných sil k síle gravitační.

   

Fume / Kouř

Aerosol s tuhými částicemi obvykle vzniklými kondenzací plynných produktů spalování; částice zpravidla tvoří aglomeráty.

   

Fungi / Plísně (houby)

Mnohobuněčné organismy, které produkují spory.

   

Gaussian curve / Gaussova křivka

Tvar rozdělení nebo křivka podobná křivce hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení.

   

Geiger-Müller tube / Geigerova-Müllerova trubice

Snímač záření, ve kterém průchod každé ionizující částice způsobuje lavinovou ionizaci plynové náplně.

   

Geometric / Geometrický

Týká se rozměrového parametru v logaritmických souřadnicích, kde se stejný poměr rozměrů jeví jako stejná lineární vzdálenost.

   

Geometric standard deviation / Geometrická směrodatná odchylka

Míra rozptylu hodnot v logaritmicko-normálním rozdělení (vždy ≥ 1).

   

Graticule / Ohnisková destička

Transparentní kotouč s cejchovaným měřítkem, umístěný v ohniskové rovině optického systému, např. mikroskopu, používaný pro měření velikosti částic nebo jiných předmětů.

   

Gravitational deposition parameter / Gravitační parametr usazování

Poměr vzdálenosti, kterou částice urazí usazováním po dobu transportu odběrovou hlavou zařízení, k průměru odběrové hlavy.

   

Gravitational settling velocity / Sedimentační rychlost

Rychlost, které částice dosáhne, když jsou v rovnováze síly gravitace, odporu prostředí a vztlaku; viz Terminal settling velocity.

   

Half life / Poločas

Časový interval potřebný k redukci rychlosti emise radioizotopu na polovinu.

   

Hatch-Choate equations / Hatch-Choateovy rovnice

Výrazy, které umožňují výpočet jakéhokoli charakteristického průměru logaritmicko-normálního rozdělení, známe-li geometrický průměr a geometrickou směrodatnou odchylku tohoto rozdělení.

   

Heterogeneous / Heterogenní

Skládající se z nestejných součástí (složek). Tyto součásti se od sebe mohou lišit velikostí, tvarem nebo chemickým složením.

   

Heterogeneous nucleation / Heterogenní nukleace

Tvorba stabilních zárodků kondenzované fáze na již existujících površích z jiného materiálu než je kondenzující složka (např. na existujících submikrometrových částicích).

   

Homogeneous / Homogenní

Skládající se ze stejných součástí (složek).

   

Homogeneous nucleation / Homogenní nukleace

Tvorba stabilních zárodků kondenzované fáze za nepřítomnosti cizích povrchů, tedy pouze náhodným shlukováním molekul kondenzující složky.

   

Horizontal elutriator / Horizontální usazovák (elutriátor)

Zařízení, používané k oddělování (třídění) částic podle aerodynamického průměru tak, že se usazují z horizontálně se pohybujícího proudu vzduchu.

   

Hot-wire anemometer / Anemometr s topeným drátem

Zařízení používané k měření rychlosti vzduchu měřením změny v odporu rozžhaveného drátu.

   

House-dust mites / Roztoči žijící v domácím prachu

Běžný hmyz žijící v matracích a kobercích; výměšky jsou běžné alergeny.

   

Hydraulic diameter / Hydraulický průměr

Hypotetický průměr předmětu, rovnající se čtyřnásobku plochy jeho průřezu, děleného obvodem této plochy.

   

Hydrosol / Hydrosol

Suspenze částic v kapalině.

   

Hygroscopicity / Hygroskopicita, hygroskopičnost, navlhavost

Vlastnost látky sorbovat vodu ze vzduchu.

   

Hygroscopic growth / Hygroskopický růst

Proces, ve kterém aerosolové částice obsahující ve vodě rozpustné látky rostou ve vlhkém vzduchu; suchá částice nejprve sorbuje vodu beze změny rozměru, při překročení prahové hodnoty vlhkosti vzduchu dojde k náhlému nárůstu rozměru a vznikne kapka tvořená nasyceným roztokem rozpustných složek.

   

Hyphae / Hyfy

Řetězec plísňových buněk.

   

Ideal fluid / Ideální tekutina

Hypotetická tekutina, která má nulovou viskozitu.

   

Imission / Imise

Měření koncentrace látky nebo směsi látek ve velké vzdálenosti od jejich zdroje.

   

Impactor / Impaktor

Zařízení, ve kterém jsou částice separovány z proudu aerosolu překážkou, postavenou proudu do cesty. Částice s vyšší setrvačností při změně směru proudu narážejí na impakční podložku a jsou na ní zachyceny.

   

Impinger / „Impindžr“

Zařízení, ve kterém jsou částice z aerosolu odstraňovány při nárazu proudu aerosolu do kapaliny. (Částice s větší setrvačností přejdou z plynu do kapaliny.)

   

Inhalable / Vdechovatelné (Inhalabilní)

Frakce aerosolových částic, které mohou vstupovat do dýchacího ústrojí člověka (definují např. normy CEN EN481, ISO 7708)

   

Inlet efficiency / Účinnost odběrové hlavy

Podíl aerosolových částic, který z okolního vzduchu projde odběrovou hlavou do transportní části odběrového zařízení; je to součin účinnosti nasátí a účinnosti transmise.

   

Inspirable / Vdechnutelný

Totéž co inhalabilní (vdechovatelný); termínu inhalabilní se v současné době dává přednost.

   

Interception / Zachycení (intercepce)

Kolize částice s překážkou a její depozice na překážce, v případě, kdy se částice pohybuje podél překážky ve vzdálenosti jednoho svého poloměru.

   

Ionization chamber / Ionizační komora

Přístroj snímající záření, založený na principu detekce volných párů elektron-iont.

   

Isoaxial sampling / Izoaxiální odběr vzorků

Odběr vzorku, při kterém je osa odběrové hlavy rovnoběžná s původním směrem proudění.

   

Isokinetic sampling / Izokinetický odběr vzorků

Uspořádání odběru vzorků, při kterém vzduch proudící do odběrové hlavy má stejnou rychlost a směr jako proud okolního vzduchu.

   

Jet nebulizer / Tryskový rozprašovač

Zařízení, ve kterém se k tvorbě aerosolu z kapaliny využívá tlakový vzduch.

   

Kelvin effect / Kelvinův jev

Pozorovaný jev, že rovnovážný tlak páry nad zakřiveným povrchem kapaliny je vyšší než rovnovážný tlak páry nad rovným povrchem kapaliny.

   

Knudsen number / Knudsenovo číslo

Poměr střední volné dráhy molekul plynu k fyzikálnímu rozměru částice; indikuje režim, ve kterém probíhají transportní procesy, při malých Kn se jedná o režim kontinua, při velkých o režim kinetický.

   

Kuwabara flow / Kuwabarův tok

Řešení pole dvourozměrného viskózního /laminárního/ toku pro systém válců kolmých k toku, berou-li se v úvahu rušivé účinky sousedních vláken /bylo aplikováno i na systém koulí/; použito k modelování toku ve vláknitých filtrech.

   

Laminar flow / Laminární proudění

Tok tekutiny s hladkým, neturbulentním diagramem proudnic, bez vzniku vírů; obvykle se vyskytuje při velmi nízkých Reynoldsových číslech.

   

Light scattering / Rozptyl světla

Složitý jev, při kterém záření dopadající na částici je s různou intenzitou rozptylované do různých směrů. Intenzita rozptýleného světla závisí zejména na poměru vlnové délky záření a průměru částice, úhlu pozorování a indexu lomu částice. Jev úplně popisuje Mieova teorie rozptylu elektromagnetického záření.

   

Lognormal size distribution / Logaritmicko-normální rozdělení velikostí

Rozdělení velikostí částic, charakterizované zvonovitým nebo Gaussovým rozdělením při vynesení na logaritmickou stupnici.

   

Lung model / Model plic

Matematický model reprezentující dýchací ústrojí, používá se ke kvantitativním odhadům usazování částic.

   

Mach number / Machovo číslo

Poměr rychlosti objektu a rychlosti zvuku; indikátor stlačitelnosti vzduchu.

   

Manometer / Manometr

Zařízení používané k měření tlakových rozdílů.

   

Martin´s diameter / Martinův průměr

Délka čáry rovnoběžné s čarou referenční, která půlí průmět částice na stejné plochy.

   

Mass (equivalent) diameter / Hmotnostní (ekvivalentní) průměr

Průměr koule, která má tutéž hmotnost jako původní nepravidelná částice s dutinami, je ze stejného materiálu a nemá dutiny.

   

Mass median size / Medián velikosti vážený hmotností

Seřadíme-li částice v souboru podle hmotnosti, je to velikost částice, která rozděluje celý soubor na dvě části o stejné hmotnosti (viz také medián velikosti).

   

Mean free path / Střední volná dráha

Střední vzdálenost, kterou molekula v plynu urazí mezi dvěma srážkami s molekulami téhož plynu.

   

Mean size / Střední velikost

Určí se jako součet velikostí všech částic, dělený jejich počtem.

   

Mechanical mobility / Mechanická pohyblivost

Parametr, který ukazuje schopnost částice pohybovat se v suspendujícím prostředí; viz pohyblivost (mobilita). Ukazuje, jaké rovnovážné rychlosti dosáhne daná částice při působení jednotkové mechanické vnější síly.

   

Median size / Medián velikosti

Seřadíme-li částice v souboru podle velikosti, je to velikost částice uprostřed daného pořadí. (viz také hmotnostní medián velikosti).

   

Membrane filter / Membránový filtr

Filtr, který se připravuje jako gel z koloidní suspenze; charakteristické jsou klikaté (komplikované) vzduchové kanálky.

   

Micronize / Mikromletí

Proces, kterým se hrubé prášky mechanicky redukují na velikost, která je vhodná pro redisperzi z rozpouštědla nebo vynašeče.

   

Microparticles / Mikročástice

Částice o velikosti v řádu mikrometrů.

   

Mie scattering theory / Miova teorie rozptylu –

Obecná teorie popisují rozptyl elektromagnetického záření na kulových částicích

   

Mildew / Plíseň

Viditelný růst plísně na povrchu.

   

Mist / Mlha

Aerosol z kapalných částic, často vzniklý působením smykového napětí v kapalině, např. při zmlžování, stříkání (rozprašování) nebo tvoření bublin.

   

Mobility / Pohyblivost

Ukazuje, jaké rovnovážné rychlosti dosáhne daná částice při působení jednotkové vnější síly.

   

Mobility (equivalent) diameter / (Ekvivalentní) průměr pohyblivosti

Průměr kulové částice se stejnou pohyblivostí jako příslušná částice.

   

Mode / Mód

Hodnota dané veličiny s největší pravděpodobností výskytu, maximum na hustotě pravděpodobnosti.

   

Mold / Plíseň

Viditelný růst plísně na povrchu.

   

Monodisperse / Monodisperzní

Složený z částic jedné velikosti nebo malého rozsahu velikostí.

   

Mycelium / Podhoubí

Hmota (masa) plísňových hyf.

   

Mycotoxin / Mykotoxin

Toxická chemikálie produkovaná plísněmi.

   

Nanoparticles / Nanočástice

Částice o velikosti v řádu nanometrů.

   

Nasopharyngeal compartment / Nosohltanová komora

Část dýchacího traktu mezi epiglottis (hrtanovou příklopkou) a nosními dírkami.

   

Nebulizer / Zmlžovač (rozprašovač)

Zařízení, v němž se kapičky aerosolů tvoří disperzí kapaliny.

   

Nephelometer / Nefelometr

Přístroj, který měří množství světla rozptýleného oblakem částic, a to v širokém rozsahu úhlů dopadu světla.

   

Neutralizing / Neutralizace

Dosažení rovnovážného (Boltzmannova) rozdělení elektrického náboje na aerosolových částicích vystavením aerosolu intenzívním srážkám s ionty obou polarit.

   

Normal size distribution / Normální rozdělení velikosti

Rozdělení velikosti částic, charakterizované zvonovitým tvarem nebo Gaussovou křivkou při vynesení na lineární stupnici velikosti.

   

Nucleation / (Nukleace)

První krok fázového přechodu, vznik stabilního zárodku nové fáze, např. při kondenzaci vznik stabilního zárodku kondenzátu.

   

Nuclei (nucleation) mode / Nukleační mód

Nejmenší mód v rozdělení velikosti atmosférických částic, vzniklých kondenzací atmosférických plynů nebo emisí z horkých procesů, typický rozměr částic je do 30 nm.

   

Nyquist frequency / Nyquistova frekvence (frekvenční charakteristika)

Složky nejvyšší frekvence v signálu; dvojnásobek této frekvence je minimální rychlost odběru vzorků, kterou je možné použít, aniž se nepříznivě ovlivní naměřené hodnoty.

   

Opacity / Neprůhlednost (Opacita)

Míra, do které aerosol snižuje viditelnost a brání tak pozorování.

   

Open-face sampler / Otevřený vzorkovač

Kazetové zařízení na odběr vzorků s filtrem a se vstupem přibližně stejné velikosti jako filtr.

   

Optical (equivalent) diameter / Optický (ekvivalentní) průměr

Průměr kalibrační částice, která v daném přístroji rozptyluje tolik světla jako měřená částice.

   

Optical (single) particle counter / Optický čítač (jednotlivých) částic

Spektrometr pro měření velikosti aerosolů, který rozlišuje částice podle množství světla rozptýleného každou částicí.

   

Orifice meter / Měřicí clona

Zařízení používané k měření objemového průtoku v potrubí prostřednictvím měření tlakové ztráty přes kalibrovanou clonu.

   

Packing density / Hustota výplně

Poměr objemu vláken nebo membrány filtru k jeho celkovému objemu; také zaplněnost (celistvost).

   

Partial pressure / Parciální tlak

Tlak, kterým by pára dané složky plynu působila, kdyby byla jedinou složkou přítomnou v objemu plynu.

   

Particle / Částice

Malý samostatný objekt, v oboru aerosolů má rozměr od 1 nanometru do 100 mikrometrů; může být chemicky homogenní i heterogenní; může se skládat z pevných nebo kapalných materiálů nebo obou zároveň.

   

Particle bounce / Odraz částic

Jev, při kterém částice při nárazu na povrch na něj nepřilnou, ale odrazí se.

   

Particle size distribution / Rozdělení velikosti částic

Vztah vyjadřující frekvenci výskytu nějaké vlastnosti (povrchu, hmotnosti, aktivity) částic ve vzorku jako funkci rozměru částice.

   

Particulate / Částicový

Tento termín se nejčastěji používá jako přívlastek, který naznačuje, že příslušný materiál se skládá z částic („particulate matter“, PM).

   

Passive sampling / Pasivní odběr vzorků

Odběr vzorků, při kterém do zařízení vzduch vstupuje přirozenou konvekcí nebo difúzí; na rozdíl od aktivního odběru vzorků.

   

Pathogen / Patogen

Mikroorganismus, který způsobuje nemoc.

   

Peclet number / Pecletovo číslo

Podíl konvektivního a difúzního transportu; v aerosolech se používá pro odhad difúzní depozice na filtrech, je určeno poměrem počtů částic transportovaných k povrchu objektu konvekcí a difúzí.

   

Personal sampler / Osobní zařízení na odběr vzorků (osobní vzorkovač

Zařízení, které si člověk nosí s sebou, a které umožňuje odběr vzorků vzduchu v jeho bezprostřední blízkosti.

   

Phantom particles / Fantómové (umělé) částice

Částice, které se objevují v měřeném rozdělení vlivem koincidence nebo jiných neideálních aspektů měřicího procesu a ne vlivem skutečných částic.

   

Photometer / Fotometr

Přístroj, který měří množství světla rozptýleného oblakem částic, a to zpravidla v úzkém rozsahu úhlů dopadu světla.

   

Photophoresis / Fotoforéza

Pohyb částic vyvolaný nesymetrickou absorpcí světla uvnitř částice.

   

Pitot tube / Pitotova trubice

Zařízení používané k měření dynamického tlaku v proudícím toku za účelem určení rychlosti proudění.

   

Plug flow / Pístový tok

Idealizovaný tok trubkou s dokonale plochým rychlostním profilem.

   

Plume / Oblak (Kouřová vlečka)

Viditelný proud emisí, např. z komína, ventilační šachty, apod.

   

PM XX(„particulate matter“) / PM xx

Hmotnostní koncentrace aerosolu, kde xx je horní mez velikosti částic v mikrometrech; např. PM10, PM2.5 apod.

   

Point-to-plane precipitator / Elektrostatický precipitátor (odlučovač) bod-rovina

Zařízení, které používá bodový koronový výboj k nabití částic, ty se poté usazují na ploché uzemněné podložce.

   

Poiseuille flow / Poiseuillovo proudění

Laminární proudění s parabolickým rychlostním profilem, který se vyskytuje v kruhovém potrubí; rychlost plynu ve středu trubice se rovná dvojnásobku průměrné rychlosti v trubici.

   

Poisson distribution / Poissonovo rozdělení (distribuce)

Matematická funkce uvádějící počet částic v náhodně vybraném objemovém elementu do vztahu k průměrné koncentraci částic v celém objemu.

   

Polydisperse / Polydisperzní

Složený z částic širokého rozsahu velikostí.

   

Porosity / Porozita

Poměr objemu mezer ve filtru k jeho celkovému objemu (1-Hustota výplně)

   

Precision / Přesnost

Míra kolísání výsledků při opakovaném měření dané veličiny.

   

Pre-classifier / Předklasifikátor (předseparátor)

Zařízení, které odstraňuje částice předem zvoleného rozsahu velikostí před vstupem do snímače.

   

Primary particle / Primární částice –

Aerosolová částice emitovaná přímo ze zdroje.

   

Projected-area (equivalent) diameter / (Ekvivalentní) průměr promítnuté plochy

Průměr kruhu, který má stejnou plochu jako je promítnutá plocha částice pozorované např. pod mikroskopem.

   

Pulmonary compartment / Plícní sklípek

Část dýchacího traktu, v níž dochází k výměně plynů (oblast od respiračních průdušinek po alveoly).

   

Pycnometer / Pyknometr –

Přístroj k měření hustoty částic.

   

Radiometric force / Radiometrická síla

Síla vyvolaná dopadem záření na částici (fotoforéza, světelný tlak).

   

Rayleigh scattering / Rayleighův rozptyl

Rozptyl záření, k němuž dochází, když velikost rozptylujícího předmětu je mnohem menší než vlnová délka záření.

   

Re-entrainment / Zvíření

Návrat částic usazených na povrchu zpět do proudu vzduchu; podobný význam má Resuspension, Redispersion.

   

Refraction / Lom

Změna rychlosti a směru záření přecházející z jednoho media do druhého.

   

Refractive index / Index lomu

Poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla v příslušném materiálu.

   

Relative settling velocity / Relativní sedimentační rychlost (rychlost usazování)

Poměr konečné sedimentační rychlosti k rychlosti vzduchu v odběrové hlavě.

   

Relative standard deviation / Relativní směrodatná odchylka

Poměr směrodatné odchylky a střední hodnoty.

   

Relaxation time / Relaxační čas

Doba, kterou částice vystavená působení vnější síly potřebuje k dosažení 1/e násobku své konečné rychlosti ať už z počáteční rychlosti nebo z klidu; míra schopnosti částice přizpůsobit se změnám rychlosti toku (proudění).

   

Respirable / Respirabilní

Frakce aerosolových částic, která se může dostat do oblasti výměny plynů dýchacího ústrojí člověka.

   

Reticle / Nitkový kříž

Průsvitný disk s čarami nebo jinými značkami, umístěný v ohniskové rovině optických systémů pro kalibraci nebo seřizování.

   

Reynolds number / Reynoldsovo číslo

Bezrozměrný parametr, charakterizující režim toku (proudění), vyjádřený jako poměr setrvačné a třecí síly v plynu, který se pohybuje v blízkosti povrchu; rozlišujeme např. Reynoldsovo číslo pro tok v trubici a Reynoldsovo číslo při obtékání částice.

   

Rotameter / Rotametr

Zařízení používané k měření objemového průtoku (tekutiny) pomocí polohy plováku ve vzhůru se rozšiřující vertikální trubici.

   

Sampling probe / Odběrová sonda

Zařízení k odběru vzorků (např. aerosolu) ze systému.

   

Sampling ratio / Rychlostní poměr odběru

Poměr rychlosti okolního vzduchu k rychlosti vzduchu ve vstupu do odběrové hlavy.

   

Saturation ratio / Poměr nasycení

Poměr parciálního tlaku páry k tlaku nasycené páry za dané teploty.

   

Saturation vapour pressure / Tlak nasycené páry

Parciální tlak páry, potřebný k udržení páry v rovnováze s kapalinou nebo pevnou látkou; nazývá se také rovnovážný tlak páry.

   

Sauter mean diameter / Sauterův střední průměr

Průměr kapky, jejíž poměr povrchu k objemu se rovná střední hodnotě poměrů povrchu k objemu všech kapek v daném rozdělení velikostí.

   

Schmidt number / Schmidtovo číslo

Poměr Pecletova k Reynoldsovu číslu neboli poměr kinematické viskozity k difúznímu koeficientu.

   

Scintillation spectrometer / Scintilační spektrometr

Přístroj pro snímání energetického spektra radiace, ve kterém dopad radiace vyvolá optickou emisi, která je následně detekována fotonásobičem.

   

Secondary particle / Sekundární částice

Částice vzniklá ve vzduchu chemickou reakcí  plynných složek (gas-to- particle conversion); zřídka se také používá k popisu aglomerátů nebo redispergovaných částic.

   

Sedimentation / Sedimentace

Pohyb částic vlivem gravitace.

   

Semiconductor detector / Polovodičový detektor

Přístroj pro snímání radiace, ve kterém dopad radiace na povrch polovodiče způsobí změnu jeho elektrických vlastností.

   

Shape factor / Tvarový faktor

Poměr síly odporu, kterou klade prostředí skutečné nekulové částici vůči síle odporu, kterou prostředí klade kulové částici stejného objemu, pohybující se stejnou rychlostí.

   

Sherwood number / Sherwoodovo číslo

Bezrozměrný koeficient přenosu hmoty; pro případ depozice je vyjádřen poměrem rychlosti difúzní depozice částice a jejího difúzního koeficientu.

   

Sinclair-LaMer generator / Sinclairův-La Merův generátor

Zařízení, které produkuje monodisperzní aerosol kondenzací páry na heterogenních zárodcích.

   

Slip correction factor / Korekční faktor na skluz (klouzání)

Faktor, který umožňuje korigovat rovnice toku platné pro kontinuum pro případ skluzu (klouzání) plynu u povrchu.

   

Slip flow regime / Režim toku se skluzem (s klouzáním)

Režim toku na přechodu mezi oblastí kinetickou a oblastí kontinua.

   

Smog / Smog

Aerosol skládající se z pevných a kapalných částic, vzniklých hlavně fotochemickými reakcemi UV záření s uhlovodíky a oxidy dusíku; v širším významu je termín smog kombinací slov „smoke“ a „fog“ a zahrnuje všechny znečišťující látky včetně plynných složek.

   

Smoke / Kouř

Pevný nebo kapalný aerosol, vznikající nedokonalým spalováním nebo kondenzací přesycených par; částice kouře bývají menší než mikrometr.

   

Snell´s law / Snellův zákon

Základní princip v optice, že siny úhlů dopadu a lomu jsou ve stálém vzájemném poměru.

   

Solidity / Zaplněnost (Celistvost)

viz Packing density.

   

Soot / Saze

Shluk (aglomerát) částic vytvořených nedokonalým spálením uhlíkatého materiálu.

   

Source apportionment / (Poměrné) rozdělení zdrojů

Analýza vzorku aerosolu, jejímž výsledkem je kvantifikace podílu jednotlivých zdrojů v daném vzorku.

   

Source sampling / Emisní odběr vzorků

Odběr vzorků přímo ze zdroje znečišťujícího vzduch.

   

Specific surface / Specifický (Měrný) povrch

Povrch částic vztažený na jednotkovou hmotnost nebo objem částic.

   

Spinning disk atomizer / Atomizér s rotujícím diskem

Zařízení, které produkuje kapky při odtrhávání tenkého filmu kapaliny z hrany rotujícího disku.

   

Spirometer / Spirometr

Zařízení používané k přesnému měření proteklého objemu plynu; plyn se v něm plní do kalibrované kovové nádoby utěsněné kapalinou.

   

Spores / Spory

Nečinné buňky mikroorganismů.

   

Standards / Normy

viz Air quality standards

   

Stephan flow / Stefanův tok

Aerodynamický tok plynu v zařízení, ve kterém dochází k vypařování a/nebo kondenzaci na některé stěně. Stefanův tok kompenzuje difúzní tok vyvolaný gradientem koncentrace plynu.

   

Sterilization / Sterilizace

Úplné zničení mikroorganismů a jejich spor.

   

Stokes diameter / Stokesův průměr

Průměr kulové částice stejné hustoty a rychlosti usazování jako příslušná částice.

   

Stokes flow / Stokesův tok

Tok kolem tělesa ovlivněný pouze viskózními, ne tedy setrvačnými silami.

   

Stokes number / Stokesovo číslo

Poměr brzdné dráhy částice k charakteristickému rozměru; obecně se používá jako indikátor podobnosti chování částic při obtékání překážek.

   

Stokes regime / Stokesův režim

Oblast podmínek, za kterých se dá použít Stokesův zákon.

   

Stopping distance / Brzdná dráha

Součin relaxačního času a počáteční rychlosti částice; je mírou schopnosti částice přizpůsobit se změnám směru toku.

   

Subisokinetic sampling / Subizokinetický odběr vzorků

Odběr vzorků, při kterém vzduch proudící do vstupu má nižší rychlost než proud okolního vzduchu.

   

Superisokinetic sampling / Superizokinetický odběr vzorků

Odběr vzorků, při kterém vzduch proudící do vstupu má vyšší rychlost než proud okolního vzduchu.

   

Surface barrier detector / Detektor s povrchovou přehradou

Typ polovodičového detektoru používaného především pro emise nabitých částic.

   

Terminal settling velocity / Sedimentační rychlost

Rychlost, které částice dosáhne, když jsou v rovnováze síly gravitace, odporu prostředí a vztlaku; viz Gravitational settling velocity.

   

Thermal precipitator / Termoforetický precipitátor (odlučovač)

Zařízení, které se používá k depozici malých množství vzorků na podložku vlivem teplotního gradientu působícího na částice.

   

Thermophoresis / Termoforéza

Pohyb částic v teplotním gradientu, tj. z teplejší do chladnější oblasti.

   

Thermoprecipitation / Termoprecipitace

Usazování částic aerosolu na chladných površích pod vlivem termoforézy.

   

Thoracic / Torakální

Oblast dýchacího ústrojí za hrtanem.

   

Thoracic fraction / Torakální frakce

Frakce aerosolových částic, která se může dostat v dýchacím ústrojí člověka až za hrtan.

   

Tidal volume / Dechový objem

Množství plynů vdechnutých a vydechnutých během každého dechu.

   

Total lung capacity / Celková kapacita plic

Objem vzduchu v plicích při maximálním nadechnutí.

   

Tracheobronchial compartment / Tracheobronchiální část

Oblast dýchacího traktu od hrtanu po terminální bronchioly.

   

Transfer function / Přenosová funkce

Funkce která transformuje jednu funkční závislost na jinou; v aerosolech se nejčastěji používá k popisu změny rozdělení velikostí při průchodu analyzátorem.

   

Transmission efficiency / Účinnost transmise

Podíl částic, které projdou odběrovou hlavou do transportní části odběrového zařízení.

   

Turbulent diffusion / Turbulentní difúze

Transport aerosolu způsobený turbulencí plynu, používá se podobný teoretický popis jako u difúze molekulární; viz Eddy diffusion.

   

Turbulent flow / Turbulentní proudění

Tok tekutiny se vznikem vírů, proudnice mají tvar smyček; obvykle se vyskytuje při vysokých Reynoldsových číslech.

   

Ultrasonic nebulizer / Ultrazvukový rozprašovač

Zařízení, ve kterém se k tvorbě aerosolu z kapaliny využívá ultrazvuk.

   

Ultra-Stokesian / Mimo Stokesův režim

Situace, při které relativní rychlost proudění vůči částici je příliš vysoká na to, aby bylo k popisu možno použít Stokesův zákon.

   

Unipolar ion field / Unipolární iontové pole

Oblast obsahující ionty pouze jedné polarity.

   

Variability / Proměnlivost (Variabilita)

Míra rozpětí opakovaných měření parametru.

   

Variance / Rozptyl (Variance)

Druhá mocnina směrodatné odchylky; míra variability, ve statistice 2. centrální moment.

   

Vapour pressure / Tlak páry

Celkový tlak, kterým pára (nebo směs par) působí na stěny nádoby.

   

Vena contracta / Nejužší proudnice

Místo největšího zúžení toku, při kterém dochází k oddělení toku od stěny; tato situace nastává po zúžení průtokového kanálu nebo po proudu za vstupem do odběrové hlavy zařízení.

   

Venturi meter / Venturiho trubice

Zařízení používané k měření objemového průtoku v potrubí prostřednictvím měření tlakové ztráty přes kalibrované plynulé zúžení.

   

Vertical elutriator / Vertikální elutriátor

Zařízení, používané k oddělování (třídění) částic podle aerodynamického průměru ve vertikálním kanále tak, že částice větší než je daná velikost jsou zadržovány v rozšířené části kanálu, zatímco menší částice jsou vynášeny proudem do zúžené části.

   

Virtual impactor / Virtuální impaktor

Zařízení, v němž se částice třídí na dvě frakce tak, že větší částice kvůli setrvačnosti pokračují za tryskou v původním směru do téměř nehybného proudu vzduchu, zatímco menší částice změní směr s hlavním proudem o větší rychlosti; nejčastěji používaným je dvoučlenný (dichotomní) impaktor.

   

Virus / Virus

Mikroorganismus, který potřebuje k reprodukci kompletní buňku.

   

Vital capacity / Vitální kapacita

Maximální objem vzduchu, který je možné vydechnout z plic po maximálním nádechu.

   

Wall loss / Ztráta na stěně

Jev, při kterém se v odběrovém zařízení některé částice zachytí na jeho stěnách místo určené depoziční podložky (filtru).

   

Weber numer / Weberovo číslo

Poměr tlakové síly k síle povrchového napětí pro kapku urychlovanou v plynu.

   

Weighting / Přiřazení váhy (statistické)

Metoda používaná při přepočtech mezi různými vyjádřeními koncentrace aerosolu; např. z početní koncentrace na hmotnostní apod.

   

Yeast / Kvasinka

Jednobuněčná houba.